Kontakt pre veľkoobchodnú spoluprácu: +420 606 618 281
Slovenské firmy (platitelia) nakupujú bez DPH.

Vrátenie a reklamácia

Odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky - Vrátenie tovaru, zjednodušený variant

(nenahrádza základný text vrátenia tovaru v obchodných podmienkach)

 

 • Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
 • Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru (bez uvedenia dôvodu a bez sankcie
 • V prípade odstúpenia od zmluvy doručí kupujúci tovar späť predávajúcemu na adresu zhodnú s adresou pre odstúpenie od zmluvy alebo ich tam po predchádzajúcom dohovore odovzdá, a to všetko bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovaru zasielajte na adresu:
  Mobler.cz, Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 – Holešovice, Česká republika
 • Kúpna cena za vrátený tovar bude kupujúcemu spotrebiteľovi vrátená do 14 dní od odstúpenia od zmluvy obdobným spôsobom, akým ju predávajúci prijal.

 

 • Okrem prípadov, keď je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv: 
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu

 

 • Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ. 
 • V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatnia sa na odstúpení od kúpnej zmluvy ustanovenia § 2001 a nasl. občianskeho zákonníka.

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: Mobler.cz., Přístavní 1315/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy zo dňa (--tu uveďte dátum uzavretia zmluvy--) na kúpu tovaru (--tu uveďte názov zakúpeného tovaru, vhodné je tiež uviesť číslo objednávky--)

Kúpnu cenu a prípadne ďalšie plnenie požadujem uhradiť na bankový účet č. (--tu doplňte číslo účtu na ktorý má dôjsť k vráteniu finančného plnenia pre prípad takejto možnosti--)

(--Tu uveďte svoje meno, priezvisko a svoju adresu--)

(--Tu doplňte dátum a miesto súpisu oznámenia o odstúpení zmluvy a svoj podpis--)

 

Zjednodušený reklamačný poriadok

(nenahrádza základný text vrátenia tovaru v obchodných podmienkach)

Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Check-in Services s.r.o. a popisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru obstaraného od predávajúceho.
 2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
 3. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.
 4. Prevzatím tovaru u kupujúcich podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.
 5. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo predajka - ďalej len záručný list) so všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo a pod.).
 6. Dĺžka záruky
  Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj dňom uvedeným na záručnom liste (doklade o predaji) či inom preukaznom doklade.
 7. Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia.
 8. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar posudzovaný predávajúcim v reklamačnom konaní za predpokladu, že bola reklamácia oprávnená.
 9. Záručné podmienky
  Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými a účinnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (podrobnosti viď tento Reklamačný poriadok). Reklamáciu je možné uplatniť v mieste prevádzky predávajúceho na adrese Mobler.cz, Přístavní 1315/7 Praha 7 – Holešovice, kam je potrebné reklamovaný tovar na vybavenie reklamácie dopraviť.
 10. O reklamácii bude vždy vyhotovený reklamačný protokol s dátumom uplatnenia reklamácie a popisom tvrdených závad tovaru.
 11. Pri prevzatí zásielky dodanej prostredníctvom nášho zmluvného prepravného partnera je nevyhnutné vykonať spolu s dopravcom kontrolu vonkajšieho stavu zásielky.
 12. Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať na svoje náklady prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho Mobler.cz, Přístavní 1315/7, 170 00, Praha 7 - Holešovice.
 13. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistenie obvyklé
 14. Spôsob vybavenia reklamácie
  Ak je kupujúcim spotrebiteľ a reklamácia tovaru je oprávnená, môže kupujúci požadovať jeho opravu. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.
 15. Ak je kupujúcim podnikateľ (nevstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim ako spotrebiteľ), plynú pre neho práva z vadného plnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov bez úpravy vzťahujúce sa na ochranu práv spotrebiteľov.